Mission Statement

To Submit Content

March of the Cameron Men
by Mary Maxwell Campbell
1829

ENGLISH

There's  many  a  man  of  the  Cameron  Clan,
That  has  followed  his  chief  to  the  field;
He  has  sworn  to  support  him,  or  die   by  his  side,
For  a  Cameron  never  can  yield.

I  hear  the  pibroach  sounding,  sounding,
Deep  o'er  the  mountain  and  glen;
While  light  springing  footsteps  are  trampling  the heath,
'Tis  the  march  of  the  Cameron  Men.

Oh!  proudly  they  walk,  but  each  Cameron  knows
He  may  tread  on  the  heather  no  more;
But  boldly  he  follows  his  Chief  to  the   field,
Where  his  laurels  were  gathered  before.

I  hear  the  pibroach  sounding,  sounding,
Deep  o'er  the  mountain  and  glen;
While  light  springing  footsteps  are  trampling  the  heath,
'Tis  the  march  of  the  Cameron  Men.

The  moon  has  arisen,  it  shines  on  the  path
Now  tread  by  the  gallant  and  true;
High,  high  are  their  hopes,  for  their  chieftain  hath  said
That  whatever  men  dare  they  can  do.

I  hear  the  pibroach  sounding,  sounding,
Deep  o'er  the  mountain  and  glen;
While  light  springing  footsteps  are  trampling  the   heath,
'Tis  the  march  of  the  Cameron  Men.

GAELIC

Cha'n  'eil  òganach  treun  de  chloinn  Chamrain  gu  léir,
Nach  téid  deònach  fo  Bhrataich  Lochial;
Gu  buaidh  no  gu  bàs  's  bidh  iad  dìleas  's  gach  càs,
Oir  géill  cha  d'thug  Camranach  riamh.

Nach  cluinn  sibh  fuaim  na  pìoba  tighinn,
Gu  h-àrd  thar  monadh  'us  ghleann;
Agus  cas-cheuman  eutrom  a'  saltairt  an  fhraoich!
'Si  caismeachd  Chloinn  Chamrain  a  th'  ann!
'Si  th'  ann!  'Si  th'  ann!
'Si  caismeachd  Chloinn  Chamrain  a  th'  ann!

O!  's  uallach  an  ceum,  ged  tha  fios  aig  gach  treun
Gu'm  faod  e  bhi  màireach  'san  ùir;
Ach  gach  àrmunn,  gun  sgàth,  theid  le  Cheannard  do'n  bhlàr,
Far  'm  bu  dualach  dhaibh  buaidh  agus  cliù.

Nach  cluinn  sibh  fuaim  na  pìoba  tighinn,
Gu  h-àrd  thar  monadh  'us  ghleann;
Agus  cas-cheuman  eutrom  a'  saltairt  an  fhraoich!
'Si  caismeachd  Chloinn  Chamrain  a  th'  ann!
'Si  th'  ann!  'Si  th'  ann!
'Si  caismeachd  Chloinn  Chamrain  a  th'  ann!

Tha  ghealach  ag  éiridh,  's  tha  'gathan  air  ceuman
Nan  òigear  tha  treun  agus  fìor;
'S  àrd  dòchas  an  cléibh,  's  thuirt  an  Ceannard  e  féin
Gur  laoich  iad  nach  géill  anns  an  strìth.

Nach  cluinn  sibh  fuaim  na  pìoba  tighinn,
Gu  h-àrd  thar  monadh  'us  ghleann;
Agus  cas-cheuman  eutrom  a'  saltairt  an  fhraoich!
'Si  caismeachd  Chloinn  Chamrain  a  th'  ann!
'Si  th'  ann!  'Si  th'  ann!
'Si  caismeachd  Chloinn  Chamrain  a  th'  ann!